BẢNG TÍNH TAN - BẰNG SIMILI

Mô tả

Vật liệu bằng simili, kẹp nhôm 2 đầu.

Kích thước: 1 x 1,5m. In các tính chất Hoá học.

Trong môi trường nước, có những chất hóa học tan trong nước, có những chất không tan, cũng có những chất tan ít hoặc tan nhiều. Đây là một nội dung quan trọng trong chương tình hóa học.

 BẢNG TÍNH TAN - BẰNG SIMILI