BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Mô tả

Vật liệu bằng simili, kẹp nhôm 2 đầu.

Kích thước: 1 x 1,5m. In các nguyên tố Hoá học.

Bảng tuần hoàn, là một phương pháp liệt kê các nguyên tố hóa học thành dạng bảng, dựa trên số hiệu nguyên tử, cấu hình electron và các tính chất hóa học tuần hoàn của chúng. Các nguyên tố được biểu diễn theo trật tự số hiệu nguyên tử tăng dần, thường liệt kê cùng với ký hiệu hóa học trong mỗi ô

 BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC