ĐỊA LÍ 10: MỘT SỐ TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ (ĐỊA LÍ - KINH TẾ - XÃ HỘI)

Hết hàng

Mô tả

TÁC GIẢ: Trần Hữu Nghĩa, Nguyễn Thị Ngọc Phúc

NĂM XB: 2023

NXB: NXB Thông tin và Truyền thông

Dạy học theo hướng phát triển phát triển năng lực là yêu cầu bắt buộc khi áp dụng chương trình mới giáo dục phổ thông theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để hỗ trợ cho giáo viên và học sinh tổ chức tốt các hoạt động phát triển được các năng lực phù hợp với yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông 2018, chúng tôi đã biên soạn bộ sách Phát triển năng lực này. Cấu trúc các bài tập bám sát các mục tiêu (yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông 2018), cấu trúc chung gồm 3 phần:

– Phần một: Xác định các mục tiêu cần đạt trong bài.

– Phần hai:Hệ thống lại các kiến thức trọng tâm của mỗi chủ đề/ bài học.

– Phần ba: Hệ thống các câu hỏi, bài tập, tình huống mang tính thực tiễn để gợi ý tổ chức hoạt động hoặc áp dụng thực tế.

 ĐỊA LÍ 10: MỘT SỐ TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ (ĐỊA LÍ - KINH TẾ - XÃ HỘI)