PHẦN MỀM SMARTCLASS+ 5.0 ROBOTEL CANADA - PHIÊN BẢN GIÁO VIÊN

Mô tả

Phần mềm Smartclass+ 5.0 Robotel Canada phiên bản giáo viên MAD

Hãng sản xuất: Robotel

Mã hiệu: Smartclass+ Teacher V5.0 MAD

Xuất xứ: Canada

Năm sản xuất 2021

Bản quyền: vĩnh viễn

* Sản phẩm được sản xuất và lắp đặt theo Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT Ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông,
Lựa chọn 1 Thông tư 44/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 PHẦN MỀM SMARTCLASS+ 5.0 ROBOTEL CANADA - PHIÊN BẢN GIÁO VIÊN