THIẾT BỊ THỰC HÀNH SINH

1,768,000₫
Kích thước:

Mô tả

DANH MỤC
THIẾT BỊ

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

ĐVT

Bộ dụng cụ Sinh lớp 6 (GV)

Theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bộ

Bộ dụng cụ Sinh lớp 7 (GV)

Theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bộ

Bộ dụng cụ Sinh lớp 8 (GV)

Theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bộ

Bộ dụng cụ ngâm mẫu (bocan)

F 150mm cao 300mm và F100 cao 250mm bằng nhựa trong chống ăn mòn hoá chất (32 cái)

Bộ

Bộ dụng cụ TH Sinh lớp 6

Theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bộ

Bộ dụng cụ TH Sinh lớp 7

Theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bộ

Bộ dụng cụ TH Sinh lớp 8

Theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bộ

 
* Sản phẩm Theo Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT Ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông
 THIẾT BỊ THỰC HÀNH SINH