Hệ thống ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; TCVN 5373:2020; TCVN 8575:2010

Hệ thống của chúng tôi đã được Viện nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng và Tổ chức chứng nhận Quasta CE đánh giá hệ thống quản lý, quy trình sản xuất, an toàn sức khỏe, vệ sinh môi trường và thử nghiệm sản phẩm. Chúng tôi đạt chứng nhận hệ thống chất lượng theo các tiêu chuẩn::

1. ISO 9001:2015 Chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng sản phẩm của Công ty;

2. ISO 14001:2015 Chứng nhận sản phẩm Công ty sản xuất đạt chứng nhận bảo vệ môi trường;

3. ISO 45001:2018 Chứng nhận Hệ thống Quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp;

4. TCVN 5373:2020 Chứng nhận về Đồ gỗ nội thất;

5. TCVN 8575:2010 Chứng nhận sản phẩm Gỗ ghép thanh bằng keo phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Zalo
 
Zalo
 

 

Zalo