TN&XH 2 - Chủ đề: NGHỀ NGHIỆP ƯỚC MƠ CỦA EM

60,000₫

Mô tả

TÁC GIẢ: Tiến sĩ Lê Văn Nhương - Tiến sĩ Huỳnh Thái Lộc  

NĂM XB: 2021

NXB: NXB Thanh Niên

Dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh là yêu cầu bắt buộc khi áp dụng chương trình giáo dục phổ thông theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

 TN&XH 2 - Chủ đề: NGHỀ NGHIỆP ƯỚC MƠ CỦA EM