TRẢI NGHIỆM & HƯỚNG NGHIỆP 1 - Chủ đề: XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ HÀNG XÓM VÀ THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

38,000₫

Mô tả

CÔNG TY PHÁT HÀNH: CÔNG TY CP GIÁO DỤC MEKONG

NHÀ XUẤT BẢN: Nhà Xuất Bản Thanh Niên

Dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh là yêu cầu bắt buộc khi áp dụng chương trình giáo dục phổ thông theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, chương trình Tự nhiên và Xã hội xác định ba thành phần năng lực cần phát triển cho học sinh gồm: Nhận thức khoa học, Tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh, Vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học. Vì vậy, sau khi tìm tòi, khám phá và lĩnh hội các kiến thức mới, học sinh cần áp dụng các kiến thức này vào việc thực hiện các bài tập, nhất là các bài tập mang tính thực tiễn.

Với tinh thần đó, nhóm tác giả mong muốn Bộ sách không chỉ giúp các em học sinh nhận thấy môn Tự nhiên và xã hội là rất gần gũi, thú vị và cần thiết cho cuộc sống của chính các em, mà còn là phương tiện hữu ích, hỗ trợ phụ huynh trong việc giúp đỡ con em mình rèn luyện các bài tập để phát triển năng lực nhận thức khoa học.

Cấu trúc các bài học trong bộ sách bao gồm ba phần cơ bản:

1. Hệ thống lại các kiến thức trọng tâm của mỗi bài học/chủ đề.

2. Hệ thống các câu hỏi, bài tập, tình huống đã được phân mức từ cơ bản đến nâng cao. Trong đó đặc biệt chú trọng đến các câu hỏi/bài tập/tình huống mang tính thực tiễn.

3. Hướng dẫn thực hiện các câu hỏi, bài tập, tình huống. Phần này chủ yếu là viết cho giáo viên và phụ huynh hướng dẫn các em học tại nhà hoặc chuẩn bị cho những buổi tiếp theo.

 TRẢI NGHIỆM & HƯỚNG NGHIỆP 1 - Chủ đề: XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ HÀNG XÓM VÀ THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI