THIẾT BỊ THỰC HÀNH HÓA

7,449,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

DANH MỤC
THIẾT BỊ

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

ĐVT

Bộ dụng cụ Hóa lớp 8 (GV)

Theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bộ

Bộ dụng cụ Hóa lớp 8 (HS)

Theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bộ

Bộ dụng cụ Hóa lớp 9 (GV + HS)

Theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bộ

 
* Sản phẩm Theo Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT Ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông
 THIẾT BỊ THỰC HÀNH HÓA