THIẾT BỊ THỰC HÀNH VẬT LÝ LỚP 6

Tiêu đề:

Mô tả

DANH MỤC THIẾT BỊ

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

ĐVT

Bộ thí nghiệm TH Vật lý lớp 6

Theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

bộ

Bộ thí nghiệm TH Quang lớp 7

Theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

bộ

Bộ thí nghiệm TH Âm lớp 7

Theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

bộ

Bộ thí nghiệm TH Điện lớp 7

Theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

bộ

CuSO4 (50g/ gói)

 

gói

Bộ thí nghiệm TH Vật lý lớp 8

Theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

bộ

Bộ dụng cụ Vật lý lớp 9 (phần Điện)

Theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

bộ

Bộ dụng cụ Vật lý lớp 9 (phần Quang A)

Theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

bộ

Bộ dụng cụ Vật lý lớp 9 (phần Quang B)

Theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

bộ

Bộ dụng cụ Vật lý lớp 9 (phần Điện từ)

Theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

bộ

Bộ dụng cụ Vật lý lớp 9 (phần đóng lẽ)

Theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

bộ

* Sản phẩm Theo Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT Ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông
 THIẾT BỊ THỰC HÀNH VẬT LÝ LỚP 6